GABAI (گبائی)


Yakov Gabai
Reuven Gabai
Yosef Gabai
Yitzhak GABAI married Gohar and had a son, Yakov.